เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร  (ถนนตะวันออกซอยกลางบ้าน)
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  56  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  224  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  115,500.-  บาท   (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาวเอ้ (ชุมชนโนนเต่าทอง ซอยบ้านตาน้อย)
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  170  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  352,500.-  บาท  (-สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)