เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอคูเมือง    จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนะนำ
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้บริการการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ฯ  ฯลฯ เป็นต้น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
? โรงเรือน หมายถึง  บ้าน, ตึกแถว, อาคาร ร้านค้า, สำนักงาน, บริษัท ,ธนาคาร โรงแรม, โรงภาพยนตร์, โรงพยาบาล โรงเรียน, แฟลต, หรืออพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม, หอพัก, สนามมวย,  สนามม้า, คลังสินค้า ,ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ หรือสถานที่ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัย   อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
? ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  หมายถึง  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
? ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้รับประเมินภาษี  อันหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
? ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม  ไปจนถึงภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  ของทุกปี ได้ที่สำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแคนดง  พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีเมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี จากเทศบาลฯ แล้วต้องชำระเงินภายใน 30 วัน หรือตามวันที่แจ้งกำหนดมา
? หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงดังนี้  
1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วง                  มาแล้ว
2. รายละเอียดจำนวนอาคาร ที่มีกรรมสิทธ์อยู่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล
3. รายการจำนวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ละแปลง
4. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนาบัตรมาด้วย
? การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าพนักงานจะทำการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ารายปี   หมายถึงจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควร ให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ
? อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ  12.50 ของค่ารายปี


? การยื่นอุทธรณ์  กรณีที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี
? การไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา กรณีผู้ที่รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดระยะเวลาทีกฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
1. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10   ของค่าภาษีที่ค้าง
  บทกำหนดโทษ ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนดผู้นั้นจะมีความคิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน้ำด้วย
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่    ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี   (ภ.บ.ท. 5)    ณ กองคลัง   งานผลประโยชน์ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์     ยื่นแบบรายการทุกรอบระยะเวลา 4  ปี ชำระภาษีทุกปี      กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง      สำเนาโฉนดที่ดิน  น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนามาด้วย และใบเสร็จรับเงินปีที่แล้วมา
การชำระเงินค่าภาษี   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด  
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ10ของจำนวนเงินค่าภาษี กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินค่าภาษี/เดือน
ภาษีป้าย 
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บ  ป้ายอันหมายถึงป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อรายได้หรือ โฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากกฎด้วยวิธีอื่น
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย      การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 เริ่มเดือนมกราคม ไม่เกินเดือน มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่ ถ้าป้ายขนาดเกิน 1 ตารางเมตรขึ้นไปหรือมีน้ำหนัก10 กก.ขึ้นไปให้ขออนุญาตติดตั้งป้ายจากกองช่าง ก่อนติดตั้งป้ายพร้อมแบบแปลน

การชำระเงินค่าภาษีป้าย  ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้ หรือตามกำหนดที่มีหนังสือแจ้งให้ไปชำระ
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกันภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึงป้ายที่ไม่มีอักษรไทย   ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่หรือป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
        เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทต่อด้าน(โดยคำนวณพื้นที่เขียน/ข้อความ/สัญลักษณ์ที่ด้านกว้างสุดคูณด้านยาวสุด(ซม.)หารด้วย 500 ตารางเซนติเมตรคูณอัตราภาษี 1,2,3 ตามประเภทก็จะได้ค่าภาษีป้ายต่อด้าน)
การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด  
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม      อีกร้อย  10  ของค่าภาษี  
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงิน เพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี/ด
• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
• การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตาม
แบบ ฆ.ษ.1 โดยเสียธรรมเนียมดังนี้
1.  เพื่อการกุศลงานพิธีการต่าง ๆ ครั้งละ 10 บาท
2.  เพื่อกิจการทั่วไป(ประจำที่)   ครั้งละ 75 บาท
โดยมีค่าคำร้องครั้งละ 2 บาทต่อรายการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
กิจการที่เป็นพาณิชยกิจ  ได้แก่ การซื้อ  การขาย  การขายทอดตลาด  การแลกเปลี่ยน การให้เช่า   การให้เช่าซื้อ การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง การขนส่ง การหัตถกรรม  การอุตสาหกรรม  การรับจ้างทำของ  ฯลฯ
เอกสารที่ต้องเตรียม  ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
อัตราค่าธรรมเนียม
1.จดทะเบียนพาณิชย์                                50   บาท
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ 20   บาท
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ                20   บาท
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30   บาท
5.ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน  ครั้งละ   20   บาท
6.ขอให้เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร  ฉบับละ  30   บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองคลังเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ       โทร 044 -659185  ต่อ 6     
ในวันและเวลาราชการ